Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ochrona danych osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA WOBEC UCZNIÓW I ICH RODZICÓW
w związku z innymi sposobami kształcenia

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:

1. Administrator Danych Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych,
ul. Ogniowa 2, 87-800 Włocławek.

2. Inspektor Ochrony Danych Osobowych W sprawach ochrony Pani/Pana danych można kontaktować się z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod numerem telefonu (54) 427 01 58, e-mail: jolejniczak@cuwpo.wloclawek.pl

3. Cele i podstawy przetwarzania Administrator będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe w celu wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit. e RODO) w związku z Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

4. Odbiorcy danych Odbiorcami danych osobowych Pani/Pana oraz dziecka mogą być podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej z administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych m.in. firmom informatycznym, prawniczym, firmom zajmującym się ochroną danych osobowych, oprócz tego możemy zostać zobowiązani np. na podstawie przepisu prawa do udostępnienia Pana/Pani danych osobowych innym podmiotom publicznym.

5. Okres przechowywania danych Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania nauki.

6. Prawa osób, których dane dotyczą Posiada Pani/Pan prawo do:

  1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczących;

  2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych
osobowych;

  3) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków;

  4) na podstawie art. 17 RODO prawo do usunięcia danych osobowych
z zastrzeżeniem:

    a) RODO tj. konieczności wywiązania się z prawnego obowiązku
wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa
członkowskiego, któremu podlega administrator;

    b) RODO gdyż dalsze przetwarzanie jest niezbędne do celów archiwalnych
w interesie publicznym;

    c) RODO gdyż dane osobowe mogą być niezbędne do ustalenia, dochodzenia
lub obrony roszczeń.

5) na podstawie art. 20 prawo do przenoszenia danych;

6) na podstawie art. 21 prawo do wniesienia sprzeciwu;

7) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana
dotyczących narusza przepisy RODO;

7. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych Podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do zdalnego kształcenia Pani/Pana dziecka.

8. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego